Ga naar de inhoud

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WAFELTJES.BE

ART. 1: Door het feit van zijn/haar bestelling via de website of bestelbon, verklaart de cliënt zich uitsluitend akkoord met de algemene verkoopvoorwaarden van wafeltjes.be en zullen deze steeds voorrang hebben op de eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.

ART. 2: Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord om de bestelde goederen te betalen op de overeengekomen wijze en termijn.

ART. 3.1: Indien de goederen niet afgehaald worden op de overeengekomen datum, blijft de cliënt de overeengekomen prijs verschuldigd. Daar de bakker van wafeltjes.be uitsluitend werkt op bestelling en het gaat over verse producten die niet verder kunnen verkocht worden en dit tevens zal dit leiden tot onnuttig gebruik van de stockageruimte en latere vernietiging, zal de cliënt het volledig factuurbedrag, meer een schadevergoeding van 10% dienen te betalen in geval van niet afhaling of afname van de bestelde producten. Niet afgehaalde bestellingen worden bewaard zolang bestelde producten hun houdbaarheidsdatum niet overschreden is. Eens houdbaarheidsdatum overschreden is worden producten verwijderd uit magazijn.

ART. 3.2 Bij het plaatsen van een bestelling wordt deze bestelling in productie genomen. De status van je bestelling heeft op dat ogenblik ‘in productie’. Dit kan je controleren in uw account. Vanaf dat moment is het NIET meer mogelijk de bestelling te annuleren of de afhaal- of leverdatum te wijzigen. Ook bij volgende statussen is het NIET meer mogelijk uw bestelling te annuleren : ‘verwerking in magazijn’ – ‘klaar voor afhaling’ – ‘klaar voor levering’ – ‘onderweg naar klant’. 

ART 3.3 In geval van afwezigheid op het leveradres op het door transportbedrijf van Wafeltjes.be  doorgegeven tijdstip van levering, kan het transportbedrijf de levering niet voltooien.

ART 3.4 Het transportbedrijf zal de pallets mee terugnemen indien er niemand aanwezig is om de levering in ontvangst te nemen.

ART 3.5 Indien de levering niet kan worden voltooid vanwege afwezigheid op het leveradres, kan de klant een nieuwe afspraak maken voor een ander levermoment.

ART 3.6 Voor de tweede leveringspoging zal een bedrag van € 65,00 (exclusief BTW) per pallet in rekening worden gebracht.

ART 3.7 De tweede levering kan pas plaatsvinden nadat de betaling voor de niet-uitgevoerde levering (eerste poging) is ontvangen.

ART 3.8 De niet-geleverde bestelling tijdens de eerste leveringspoging kan eventueel worden afgehaald door de klant. Hier moet een nieuwe afspraak gemaakt worden.

Zoals vermeld in Art 3.1 werken wij uitsluitend op bestelling en kunnen wij het productieproces niet terugdraaien of stopzetten.Aangezien het om producten gaat met een beperkte houdbaarheid kan er ook geen herroepingsrecht worden geactiveerd door de koper

ART. 4: Afgehaalde of geleverde goederen worden nooit teruggenomen.

ART. 5: Indien Wafeltjes.be door omstandigheden, onafhankelijk van haar wil, op de gevraagde lever- of afhaaldag de geplaatste bestelling niet kan bezorgen, zal deze zo snel mogelijk in orde worden gebracht. Goederen die op de voorziene datum niet werden geleverd, zullen aan de cliënt bezorgd worden naargelang de mogelijkheden van wafeltjes.be en dit binnen een termijn van 30 dagen na de voorziene datum. Vanaf 30 dagen na de voorziene leveringsdatum, heeft de cliënt wel het recht om af te zien van de bestelling.

ART. 6: Afhalingen gebeuren steeds in ons distributiecentrum : Vluchtenburgstraat 4_1 (KMO-Park A12) – 2630 Aartselaar tijdens de aangekondigde openingsuren. Wafeltjes.be® levert steeds op wegwerppallets. Deze worden na levering nooit opnieuw opgehaald. Indien gewenst kunnen deze door onze transporteur opgehaald worden @ 30.00 € (exclusief btw) per pallet.

ART. 7: De door wafeltjes.be vermelde of aangenomen leveringstermijnen hebben slechts een indicatief karakter. Een vertraging kan nooit schadeloosstelling noch intresten met zich brengen, zelfs indien de termijn uitdrukkelijk overeengekomen werd.

ART.8: alle mogelijke klachten dienen steeds binnen de 3 dagen na de levering/afhaling worden overgemaakt per aangetekend schrijven. Latere klachten worden niet meer in aanmerking genomen. Geen enkele klacht ontslaat de klant zijn betalingsverplichtingen.

ART. 9: Onze facturen zijn steeds contant betaalbaar zonder korting en in speciën, hetzij op onze maatschappelijke zetel, hetzij in handen van onze chauffeurs, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Ingeval het totaal factuurbedrag op de vervaldatum niet werd betaald, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% jaars vanaf de datum van de vervaldag, alsook een schadevergoeding van 10%, met een minimum van 40,00 euro.

ART. 10: Ingeval van achterstal van betaling van één factuur; worden alle andere en nog niet vervallen facturen van rechtswege opeisbaar,

ART. 11: Ingeval de cliënt achterstallig is met zijn betalingen heeft wafeltjes.be ook het recht om alle lopende bestellingen op te zeggen, te
weigeren en/of te schorsen en/of als verbroken te beschouwen, zonder dat de cliënt aanspraak kan maken op enige schadeloosstelling.

ART. 12: Het eigendomsrecht op de koopwaren is slechts definitief door de klant verworven na de algehele afbetalingen van
de prijs in hoofdsom, intresten, taksen, kosten en eventuele vergoedingen.

ART. 13: Ongevallen, werkstakingen, brand, oorlogstoestanden, epidemie/virus en/of gelijk welk ander evenement dat de bevoorrading of het vervoer kunnen belemmeren of beletten worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij verlenen wafeltjes.be het recht om alle leveringen op te schorten en/of alle lopende contracten, zonder enige schadeloosstelling, te verbreken en stellen wafeltJes.be vrij van gelijk welke verantwoordelijkheid.

ART. 14: Prijzen kunnen steeds wijzigen in functie van de markt.

ART. 15: Wafeltjes.be is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan verpakkingen ontstaan na levering of afhaling.

ART. 16: Indicatieve leveringsuren kunnen steeds opgevraagd worden tijdens de kantooruren via mail naar order@wafeltjes.be of telefonisch 03 246 33 33. Onze distributie partner kan niet altijd een correct leveringsuur melden, waardoor dat Wafeltjes.be dit eveneens niet altijd kan meedelen.

Art. 17. In geval van betwistingen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en is uitsluitend het Vredegerecht van Boom (plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd conform artikel 624 lid 2 Ger.Wb.) of de rechtbanken van Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

U kan onze algemene voorwaarden via deze link downloaden

wafeltjes.be